Posible afectación na recepción do sinal da televisión.