LEI 4-2017 DE 3 DE Outubro protección e benestar dos animais de compañía.